Danh sách tổng hợp vi phạm

Trang chủ

Biển kiểm soát Tên lái xe Nội dung vi phạm Số quyết định Thời gian vi phạm Mức phạt Thực hiện
26A07073 Cà Văn Ký Trả khách tại nơi cấm dừng đỗ 102/QĐ-XPHC 2018-09-05 1500000 1500000
26C07349 Quàng Văn Cường không có phù hiệu theo quy định 110/QĐ-XPHC 2018-04-24 4000000 4000000
26C03487 Cà Văn Huấn chở hàng vượtt trọng tải cho phép 45,7% 62/QĐ-XPHC 2018-05-15 5000000 5310000
26C03487 Nguyễn Văn Tuấn Giao xe chở hàng vượt trọng tải cho phép 45,7% 111/QĐ-XPHC 2018-09-26 8000000 8000000
26C03487 Trần Quý Hải chở hàng vượt trọng tải cho phép 28,5% 109/QĐ-XPHC 2018-09-24 1000000 1000000
24A09786 Nguyễn Văn Chinh Đỗ xe tại nơi cấm dừng đỗ 104/QĐ-XPHC 2018-09-05 700000 704000
60C72090 Công ty TNHH Tuấn Nam Nguyên Thu hồi phù hiệu 0000-00-00 0 0