Danh sách tổng hợp vi phạm

Trang chủ

Biển kiểm soát Tên lái xe Nội dung vi phạm Số quyết định Thời gian vi phạm Mức phạt Thực hiện
26C-00466 Nguyễn Văn Doanh Quá tải trên 50% 372/QĐ-XPVPHC 2014-07-24 0 0
26K-3863 Vũ Đình Cường Không có GPLX- BH TNDS- GCN Kiểm định ATKT&BVMT 396/QĐ-XPVPHC 2014-08-26 0 0
24C-01024 Lừ Quốc Hùng Quá tải trên 50% 364/QĐ-XPVPHC 2014-07-16 0 0
U2-6199 Hoàng Văn Đức Quá tải trên 50% 352/QĐ-XPVPHC 2015-03-25 0 0
29C-07358 Lường Văn Hoa Quá tải trên 50% -100%, Không GPLX, GCN Kiểm định ATKT&BVMT 420/QĐ-XPVPHC 2015-05-22 0 0
26K-6615 Đinh Văn Dương Quá tải từ 30%-50% 452/QĐ-XPVPHC 2015-06-10 0 0
25C-00248 Đinh Đức Thuận Quá tải từ 30%-50% 463/QĐ-XPVPHC 2015-07-04 0 0
26C-02788 Bùi Quang Thắng Không có phù hiệu theo quy định 638/QĐ-XPVPHC 2016-03-02 0 0
26C-00325 Nguyễn Hữu Sơn Quá tải từ 10%-30% 695/QĐ-XPVPHC 2016-03-11 0 0
26C-04838 Hoàng Văn Phúc Không có phù hiệu theo quy định 703/QĐ-XPVPHC 2016-03-19 0 0
26C-01543 Nguyễn Mạnh Hiệp Quá tải từ 50%-100% 655/QĐ-XPVPHC 2016-01-11 0 0
UN-0250 Lèo Văn Tước Quá tải từ 10%-30% 713/QĐ-XPVPHC 2016-03-29 0 0
26C-046.37 Hà Văn Mai Quá tải từ 30%-50% 680/QĐ-XPVPHC 2016-02-23 0 0
14C-15564 Lừ Văn Tuyên Quá tải 25% 25/QĐ-XPVPHC 2018-04-04 0 0
26C074.25 Hà Văn Yên Quá tải 29,7% 28/QĐ-XPVPHC 2018-04-10 0 0
26C03918 Lường Văn Du Quá tải 28,5% 35/QĐ-XPVPHC 2018-04-12 0 0
26C03918 Lường Văn Du Quá tải 66% 81/QĐ-XPVPHC 2018-06-23 0 0
26C07872 Lường Văn Anh Lắp thùng xe kích thức không đúng thiết kế 120/QĐ-XPVPHC 2018-10-09 0 0
26C03976 Phạm Văn Long Quá tải 26,8% kích thước thành thùng không đúng thiết kế 130/QĐ-XPVPHC 2018-10-19 0 0
26C03352 Hà Mạnh Hùng Quá tải 117% 142/QĐ-XPVPHC 2018-11-01 0 0
26C03886 Cà Văn Huấn Quá tải 20,3% 42/QĐ-XPVPHC 2019-06-05 0 0
26C06464 Lường Văn Muôn Quá tải 69,2% 47/QĐ-XPVPHC 2019-06-19 0 0